ulf nordlund

curriculum vitae

Kort och koncist

Erfaren forskare, programmerare, lärare och skribent med teknisk och naturvetenskaplig kompetens inom ett flertal områden, från biologi och geologi (FD), till matematik, statistik och IT. Konsultuppdrag för internationella företag som BP, Shell, Ericsson, Sun Microsystems (nu Oracle), SCA, GE Health Care samt ett flertal läkemedelsföretag. Certifierad programmerare med erfarenhet av analys och design, objektorienterad programmering, webb, databaser och grafiska gränssnitt. Specialkunskaper inom 'data mining', matematisk modellering, simulering och artificiell intelligens. Lång erfarenhet av undervisning, planering av kurser och utformning av kursmaterial, liksom av teknisk/vetenskaplig och medicinsk dokumentation på svenska och engelska. Praktiska erfarenheter från bl a jordbruk, maskiner, husbyggnad, VVS och tunga transporter. 

Längre och personligare

Det här är en lite längre och lite personligare presentation av vem jag är och vad jag kan. Presentationen innehåller inte så mycket hårda data, utan har mer informell karaktär.

<+/->

Min bakgrund

1970- och 1980-talen

Jag har en ganska brokig bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet. Efter gymnasiet arbetade jag under 70-talet bland annat som långtradarchaufför och VVS-säljare. 1980 började jag studera och 1988 tog jag min doktorsexamen i geologi. Under utbildningen studerade jag under längre perioder i USA (University of Oregon) och i Australien (Bureau of Mineral Resources). Efter examen jobbade jag 1989 på Naturhistoriska riksmuseet med att analysera flodpärlmusslor med hjälp av ett egenutvecklat bildanalyssystem (som senare köptes av IKU i Trondheim).

1990-talet

1989 fick jag ett forskarstipendium, ett s k "Extra Mural Research Award", av BP (British Petroleum) i form av en postdoc-tjänst vid Norges tekniska högskola i Trondheim, där jag stannade i tre år. Under större delen av 90-talet arbetade jag sedan som forskare och lektor vid Uppsala universitet. Forskningsarbetet var inriktat på nya, datorbaserade metoder för analys och presentation av biologiska, geologiska och geofysiska data. Bland annat ett program för 3D-simulering i realtid av sedimentavsättning, med hjälp av AI-tekniker (artificiell intelligens), fick stor spridning internationellt, inom både industri och akademi. Programmen skrevs i C/C++ och Java, eller i MATLAB-kod. Förutom uppdrag kopplade till min forskartjänst (handledare, redaktör, opponent, m fl) hade jag även flera konsultuppdrag åt internationella oljebolag (Shell, BP) under den här tiden. 

2000-talet

1999 hoppade jag av den akademiska banan och började arbeta som lärare och mentor inom IT och programmering, framför allt på Sun Microsystems, men även åt företag som Outokumpu, Ericsson, m fl. Jag undervisade även objektorienterad programmering på Uppsala universitet. De områden jag har störst kunskap och erfarenhet av, och vilka jag undervisat professionella programmerare i, är objektorienterad programmering, avancerad java-programmering, avancerad XML, analys och design (inkl UML och XP), databasintegration, distribuerad programmering, GUI (Swing, Java3D, webb-gränssnitt), webb-programmering (HTML5, CSS3, JSP, PHP, JQuery, m fl) och mobila applikationer. De senaste åren har jag arbetat som konsult med uppdrag av skiftande karaktär, från programmering och webb-utveckling till undervisning och teknisk/medicinsk dokumentation och översättning.

Ett typiskt webb-uppdrag kan innefatta kontakter med webb-hotell, kodning av webbsidor, installation av CMS (Content Management System) samt utbildning av webbadministratörer och -redaktörer. Ofta ingår även planering och produktion av innehållet.

Ett typiskt skribentuppdrag kan t ex bestå i att för ett läkemedelsföretags räkning skriva en sammanfattande rapport av föredragen i en vetenskaplig konferens, eller att hjälpa till med ramverk, referenser, mm till en vetenskaplig artikel.

Ett typiskt programmeringsuppdrag kan bestå i att implementera en sofistikerad, icke-linjär teknik för optimering eller klassificering, i avsikt att effektivisera en process (och därmed förbättra lönsamheten). Ofta utgör sökning i stora datamängder (s k "data mining") en del av arbetet.

Vad jag tycker om och är bra på

Programmering

Jag har gedigen yrkesutbildning och lång praktisk erfarenhet inom programmering, mjukvarusystem och data mining. En pragmatisk inställning till problemlösning och en öppenhet gentemot nya – och ibland okonventionella – metoder har gjort mig effektiv och flexibel. Att lösa komplicerade mjukvaruproblem ser jag som en utmaning. Min fascination för enkla, eleganta och nyskapande lösningar på komplicerade problem har gjort mig intresserad av bland annat AI-tekniker (artificiella neurala nätverk, fuzzy-logik och genetiska algoritmer). Till skillnad från konventionella matematiska och statistiska metoder (som sällan visar något man inte redan känner till) kan dessa metoder avslöja helt ny information, och även användas för effektiv processkontroll mm.

Jag har tack vare mitt arbete som lärare och utvecklare varit tvungen att hålla mig ajour med den snabba utvecklingen inom IT. Detta innebär att jag har en bra överblick över området och god kännedom om de nya tekniker och arbetsprocedurer som ständigt tillkommer. Mina år i olika forskningsprojekt och min tid inom IT-branschen har gjort att jag blivit bra på att snabbt sätta mig in i nya situationer och arbetsuppgifter. Jag lär mig snabbt nya saker, och jag lär mig dem tillräckligt bra för att undervisa andra.

På senare år har en del av mitt arbete kommit att inriktas på webb och tekniker för effektiv presentation av data på olika "devices" (telefoner, läsplattor), liksom även tekniker för enkel innehållshantering (CMS-system). Jag har ett gott öga för grafisk form och inser betydelsen av formgivning för effektiv förmedling av information.

Dokumentation

Jag har lätt för att uttrycka mig i tal och skrift, på både svenska och engelska. Jag har skrivit såväl vetenskapliga artiklar som tekniska instruktionsböcker, manualer och säljmaterial (GE, Ortivus, m fl), samt gett presentationer vid ett flertal konferenser och möten. För den serie artiklar som utgjorde min avhandling vann jag f ö pris. Jag har vidare fungerat som fackgranskare, opponent och biträdande redaktör för en internationell tidskrift (Mathematical Geology). Jag arbetar ofta med olika skribent- och översättningsuppdrag, framför allt inom det medicinska/farmakologiska området. Jag särskriver inte, och jag vet skillnaden på "var" och "vart".

Undervisning

Jag älskar att undervisa. Min långa erfarenhet av undervisning och mentorering har gjort mig bra på att förklara saker för andra på ett lättillgängligt sätt. Det har också gjort att jag vet hur viktigt det är att själv lyssna på och försöka förstå andra. Det faktum att jag har ett ganska brokigt arbetsliv bakom mig, i vilket jag träffat och arbetat med många olika människor, innebär att jag förstår andras situation och kan se problem ur andra människors synvinkel.

När jag undervisar använder jag ofta eget material – det är en stimulerande utmaning att utveckla kursmaterial för så skilda målgrupper som universitet och industri. Utveckling av kursmaterial är för övrigt något jag trivs mycket bra med.

Språk

Tack vare flera års vistelse utomlands och nära samarbete med engelsktalande kollegor har engelskan blivit ett naturligt andraspråk för mig. Det mesta jag läser är på engelska, både vad gäller fack- och skönlitteratur. Jag kan också hjälpligt ta mig igenom en text på tyska, eller till och med spanska om ämnet ligger inom mitt kompetensområde.

Övrigt

Jag har en bred naturvetenskaplig kompetens och ett genuint intresse för natur och teknik, vilket har gjort att jag håller mig väl informerad om nya rön inom dessa områden.

Jag föredrar att arbeta tillsammans med andra. Det betyder inte att jag inte kan arbeta självständigt – det kan jag naturligtvis – det är bara så mycket trevligare när man är flera (och man lär sig så mycket mer!). Jag har alltid haft mycket bra relationer med mina arbetskamrater. Jag är nog en ganska flexibel och social person.

Mina egenskaper

Jag är idérik och strukturerad, och har en välutvecklad analytisk förmåga. Min erfarenhet av konsultarbete har gjort att jag är väl förtrogen med tjänsteinriktat arbete, och som erfaren geolog har jag stor vana vid utrednings- och undersökningsverksamhet. Många och långa samarbeten med kunder inom ett par av de mest krävande branscherna (petroleum och IT) har gjort mig mycket disciplinerad vad gäller ordning, tidsplanering och produktkvalitet. Jag är nog ganska tuff mot mig själv och vill ogärna lämna ifrån mig något jag inte är nöjd med. I ärlighetens namn ska väl också sägas att jag ibland uppslukas lite väl mycket av det jag håller på med, speciellt om jag kan ana en lösning "bakom hörnet". Jag är mycket bra på att hålla deadlines.

Jag är en utpräglad pragmatiker och ser matematiska/statistiska metoder framför allt som värdefulla verktyg, men utan egentligt egenvärde. Jag undviker överarbetade och långsamma tekniker, användning av meningslös precision (för många decimaler) och statistiska slutledningar baserade på alltför enkla antaganden (allt är inte alltid normalfördelat).

 Övrigt

Jag bor med min familj i Ålandsdal, ca två mil väster om Uppsala, på en liten gård där vi bedriver småskalig ekologisk odling. Jag har jägarexamen men man kan knappast säga att jag är någon flitig jägare. Däremot blir det ofta promenader, eller på vintern skidturer, i skogen med hunden. Tillsammans med yngsta grabben spelar jag ibland badminton, och så fiskar vi en hel del. Jag har ABCDE-körkort (arbetade med tunga transporter på 70-talet) och sportdykarbevis (ett fritidsintresse jag alltför sällan får tillfälle att utöva). Jag har tre (ganska) vuxna söner. Min fru arbetar i Uppsala med medicinsk och farmakologisk dokumentation.

Långt och ganska formellt

Här finns ett ganska formellt och tråkigt akademiskt CV innehållande uppräkningar av data, inklusive en publikationslista.

<+/->

Efternamn: Nordlund

Förnamn: Ulf Rune Hilding

Telefon: 0705 848201

E-post: ulf@jaze.se, ulf@herrboda.se, ulf@transgraf.se

Adress: Herrboda, 74020 Vänge

Födelseår: 1955

Kön: man

Civilstånd: gift, 3 barn

Medborgarskap: svenskt

Språk, flytande: svenska och engelska

Språk, elementär nivå: tyska och spanska

Utbildning

Akademisk utbildning

Naturvetenskaplig doktorsexamen i ämnet Historisk geologi och paleontologi, Uppsala Universitet, 1988. Avhandlingens titel: “Lower Ordovician Carbonate Sedimentology and Lithostratigraphy of Northern Öland, Sweden”. Avhandlingen behandlar framför allt sedimentologiska, stratigrafiska och matematiska metoder.

Ettårig utbildning i Data- och systemvetenskap.

Enstaka universitetskurser i pedagogik, systemanalys och programmering.

Yrkesutbildning

Ett flertal yrkeskurser inom petroleumgeologi, geofysik och geomatematik/-statistik. Programmeringskurser hos Sun Microsystem (nu Oracle) och Frobozz AB. Certifierad programmerare.

2001-05 Kurser, Sun Microsystems:

 • Java Programming Workshop (SL-275, Sun Microsystems)
 • Advanced Java Programming Workshop (SL-285, Sun Microsystems)
 • Object Orientation and UML (SL-210, Sun Microsystems)
 • Developing Mobile Applications (CLDC, MIDP; DTJ-360, Sun Microsystems)
 • Object Oriented Applications and Analysis and Design using UML (OO-226, Sun Microsystems)
 • Advanced Business Component Development with Enterprise JavaBeans Technology (SL-351, Sun Microsystems)

2001-03 Kurser, Frobozz AB:

 • XP-Programming
 • Exception Strategies
 • Advanced Polymorphism and Inheritance
 • Testing Strategies

2001 Certifierad Java-programmerare

2000 Data- och systemvetenskap 40 p., Uppsala Universitet.

1998 Sequence Stratigraphy and Exploration Geology, Universitat de les Illes Balears, Bilal U. Haq & Luis Pomar.

1995 Siliciclastic Sequence Stratigraphy, AAPG professional course, H.Posamentier & J.Allen.

1994 Pedagogik för universitetslärare I och II, Uppsala universitet

1994 Advanced topics for spatial data integration using GIS, IAMG Short Course, C.F.Chung & P.An.

1991 Seismic techniques for reservoir characterization, Jack Caldwell, Schlumberger.

1991 Introduction to geostatistics, Mohan Kelkar, Univ. of Tulsa.

1990 Reservoir evaluation by stochastic modelling, Henning Omre, Norwegian Computing Centre.

1989 Subsurface geological analysis of well logs, Malcolm Rider, Rider-French Consulting Ltd. (Intern kurs, British Petroleum.)

1975 Yrkesförarutbildning

Anställningar

2003- Egen företagare, konsultverksamhet inom webb, programmering, databaser, utbildning och utveckling av egen programvara. Exempel på projekt:
 • Teknisk dokumentation, kromatografiutrustning (copy, layout, översättning), GE Healthcare.
 • Ramverket till vetenskapliga artiklar om ögonkirurgi, Allergan. 
 • Webbsidor och webbapplikationer (inkluderande databas) för bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Byggnadsindustrins yrkesnämnd och Nationellt centrum för kvinnofrid.
 • Teknisk dokumentation för mjukvara för ambulans- och intensivvård software (copy, layout, översättning), Ortivus AB.
 • Webb-applikation för stresshantering, Arbetshälsoinstitutet.
 • Översättning till engelska av säljmaterial för träimpregnering, Järlåsa Färgindustri AB.
 • Utformning och undervisning av kurs i objektorienterad programmering, Uppsala Universitet.
 • Undervisning i programmering vid företag som Ericsson, Outokumpu, Intentia, and Volvo.
 • Utveckling av modelleringsprogramvara för oljeindustrin.
2001-2003 Lärare i yrkeskurser för IT-industrin. Ämnen omfattade bl a OO-programmering, GUI-programmering, databaser/DB-gränssnitt, nätverk och klient/server-applikationer. De flesta kurserna i Frobozz/Sun Microsystems regi. Exempel på kurser:
 • Java Programming Workshop (förberedande kurs för Java Programmer Certification)
 • Advanced Java Programming Workshop (förberedande kurs för Java Developer Certification)
 • Object Orientation and UML
 • Developing Mobile Applications
 • Object Oriented Applications and Analysis and Design
 • Mentor Supervised Java Programming Project
 • Java for Structured Programmers

1998-2001 Lektorstjänst vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet.

1998 Konsultarbete för Shell Int. Exploration & Production i Rijswijk, Holland. Anställd av Stratigraphic Research International, Trondheim, Norway.

1997 Konsultarbete för Shell Int. Exploration & Production,

1994-2001 NFR-finansierad personlig forskartjänst (“Särskild forskartjänst”) vid Uppsala universitet.

1992-1994 NFR-finansierad forskartjänst vid Uppsala universitet (NFR, projekt: “Quantitative Sequence Stratigraphy”).

1989-1992 Postdoc-tjänst vid Institute of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Trondheim, Norway. Finansierad genom British Petroleum's “Extra mural Research Award”. Project: “Quantitative Stratigraphy”.

1988-1989 Arbete med tidserieanalyser och programvaruutveckling vid Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. (Projekt: Flodpärlmusslan.)

1987, 1989 Utveckling och installation av bildanalyssystem vid Institutionen för historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet, IKU Trondheim (Robert Goll), Naturhistoriska Riksmuseet (Harry Mutvei) och Maringeologiska institutionen, Göteborgs universitet (Björn Malmgren).

1986–1988 Ansvarig för datorer och bildanalyssystem vid Institutionen för historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet.

1984–1988 Undervisning vid Institutionen för historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet. (Parallellt med forskarutbildning.)

1973-1981 Olika arbeten inom bygg och transport, bl a lagerchef och säljare vid VVS-företag samt flera år som lastbilschaufför.

Kompetensområden

Undervisning / pedagogiskt arbete – Mångårig erfarenhet av undervisning av akademiska och professionella kurser täckande ett brett spektrum av ämnen, från naturvetenskap och matematik till datorprogrammering. Egen utveckling av kurser och undervisningsmaterial.

Dokumentation och grafisk design – Framställning av manualer, snabbguider, kursmaterial, vetenskapliga artiklar, presentationer och interaktiv information. Framställning av tekniska ritningar, diagram och foto.

Utveckling av mjukvara, datamodellering och webb-utveckling med hjälp av C/C++, Java, MATLAB-skripts, SQL, PHP, UML, openGL, HTML, CSS, JavaScript m fl. Dynamisk 3D-modellering (simulering) av processer i realtid (C/C++, Java och Simulink). Design och implementering av grafiska användargränssnitt, både för "stand-alone"-applikationer (Swing, Java3D) och för webb (HTML5, CSS3, JavaScript). 

Statistik och matematik – Tillämpning av statistiska och multivariata metoder på vetenskapliga problem. Användning av "data mining"-metoder och metoder inom artificiell intelligens, såsom neurala nätverk, fuzzy-logik och genetiska algoritmer. Bildanalys, klassificering och tidserieanalys.

Publikationer

Artiklar

 • Nordlund, U., 1986: The cyanophytic alga Girvanella in the Lower Ordovician of Hälludden, northern Öland, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 108, 63-69.
 • Nordlund, U., 1988: Lower Ordovician carbonate sedimentology and lithostratigraphy of northern Öland, Sweden. Acta Universitatis Upsaliensis Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science 170, 10 pp.
 • Nordlund, U., 1988: A PASCAL program for correspondence analysis on personal computers. The Compass 66, 23-24.
 • Nordlund, U., 1989: Sedimentology and lithostratigraphy of a Lower Ordovician limestone sequence at Hälludden, Öland, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 111, 65-94.
 • Nordlund, U., 1989: Genesis of phosphatic hardgrounds in the Lower Ordovician of northern Öland, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 111, 261-272.
 • Nordlund, U., 1990: A simple PASCAL procedure for outline tracing in image analysis. In: Hanley, J.T. & Merriam, D.F. (eds.), Microcomputer Applications in Geology, vol. II, Pergamon Press, Oxford, 171-174.
 • Nordlund, U., 1993: Automatic construction of two- and three-dimensional chronostratigraphic sections from digitized seismic data. Computers & Geosciences, Vol. 19, No. 8, 1185-1205.
 • Nordlund, U., 1994: “Oljeletning med hjälp av havsnivåförändringar”. Submitted to Geologiskt Forum.
 • Nordlund, U. 1996: “Formalising geological knowledge - with an example of modelling stratigraphy using Fuzzy Logic", Journal of Sedimentary Research , v. 66, p. 689-698.
 • Nordlund, U. & Griffiths, C.M., 1993: An example of the practical use of chronosomes in quantitative stratigraphy. Geoinformatics, Vol. 4, (3), 313-325. (Presented at the 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 1992).
 • Bengtson, P. & Nordlund, U., 1987: The ammonite fauna and genesis of a Mid Cretaceous siliceous oolite from the Alagoas Basin, Brazil. Cretaceous Research 8, 305-333.
 • Griffiths, C.M. & Nordlund, U., 1993: Chronosomes and quantitative stratigraphy. Geoinformatics, Vol. 4, (3), 327-336. (Presented at the 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 1992).
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1996: “Application of artificial neural networks to chemostratigraphy”, Oceanography.
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1996: “Applications of neural networks to marine geological data”, Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology.
 • Nordlund, U., 1999: “FUZZIM – Replacing equations with common sense rules”, SEPM Special Publication 63.
 • Nordlund, U., 1999: “Fuzzim: Forward Stratigraphic Modelling Made Simple”, Computers & Geosciences, special issue.
 • Nordlund, U., Bornholdt, S. & WestPhal, H., 1999: “Inverse stratigraphic modelling using Genetic Algorithms“,SEPM Special Publication 63.
 • Schöne, R.B., Dunca, E., Mutvei, H. & Nordlund, U.  2004: "A  217-year  record  of summer air temperatures reconstructed from freshwater pearl mussels (M. margaritifera, Sweden). Quaternary Science Reviews 23, 1803-1816.

Rapporter, abstracts mm

 • Nordlund, Ulf, 1983: “Handledning i ljusmikroskopi”, Light-microscopy manual for inernal use at Department of Paleontology, Uppsala University, Uppsala.
 • Nordlund, U. & Silfversparre, M., 1994 (extended abstract, invited speaker): “Fuzzy Logic – a means for incorporating qualitative data in dynamic stratigraphic modelling”. Presented at the IAMG conference in Mt. Tremblant, Canada, Oct. 1994.
 • Nordlund, U. & Silfversparre, M., 1995 (abstract, invited speaker): “Modeling stratigraphy using common sense”, American Association of Petroleum Geologists International Conference, Frankrike.
 • Nordlund, U., 1996 (extended abstract): “Handling of qualitative data in sedimentology and stratigraphy”, GFF 118:3.
 • Nordlund, U. 1996 (abstract): “FUZZIM – replacing equations with common sense rules”, presented at the NES (Numerical Experiments in Stratigraphy) meeting, Kansas, USA.
 • Nordlund, U. 1997 (abstract, keynote presentation): “Modelling Stratigraphy using fuzzy logic”, presented at the Geological Soc. of Germany’s Annual Meeting in Jülich, Tyskland.
 • Nordlund, U. & Griffiths, C.M., 1989 — 91 (reports): Quarterly and annual reports for internal distribution at British Petroleum Research Centre, Sunbury, UK , British Petroleum Norway, Stavanger, and British Petroleum Expl., Houston, USA. Ca 500 pp.
 • Malmgren, B., Ekman, G., Berggren, W.A. & Nordlund, U., 1988 (abstract): “Evolutionary change in supplementary aperture in the late Neogene Sphaeroidinella dehiscens Lineage (planctonic foraminifera)”. Presented at the European Union of Geoscience 5th Biennial Meeting, Strasbourg, Frankrike.
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1995 (abstract): “Application of artificial neural networks to paleooceanographic data”, presented at the Europ.Union of Geosci. Meeting, Frankrike.
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1996 (abstract): “Application of artificial neural networks to stratigraphic correlation”, presented at the North American Paleontological Convention (NAPC-96)”, Washington DC, USA.
 • Nordlund, U., 1997 (report): A fuzzy 2D gravity flow algorithm. Final report for internal use at Shell International Exploration and Production, Rijswijk, Holland. 40 pp.
 • Nordlund, U., & Hern, C., 1998 (report): Application of Fuzzy Logic to Forward Modelling of Aeolian Systems. Final report for internal use at Shell International Exploration and Production, Rijswijk, Holland. 60 pp.
 • Nordlund, U., & Hern, C., 1999 (abstract): “Examples of 3D stratigraphic models produced using fuzzy systems”, presented at the IAMG Conference, Trondheim, Norge, Aug. 1999.
 • Nordlund, U., Dunca, E., Sorelius, J.& Mutvei, H. 1999 (abstract): "Climatic variations recorded in the shell of the freshwater pear mussel Margaritifera margaritifera (L.)." Presented at 65th annual meeting of American Malacological Society, New York, USA.
 • Hern, C., Nordlund, U., van der Zwan, K. & Schaaf, K., 1999 (abstract): "Forward stratigraphic prediction of aeolian reservoirs", presented at the Groningen Conference, Groningen, Holland.

ulf nordlund

curriculum vitae

Kort och koncist

Erfaren forskare, programmerare, lärare och skribent med teknisk och naturvetenskaplig kompetens inom ett flertal områden, från biologi och geologi (FD), till matematik, statistik och IT. Konsultuppdrag för internationella företag som BP, Shell, Ericsson, Sun Microsystems (nu Oracle), SCA, GE Health Care samt ett flertal läkemedelsföretag. Certifierad programmerare med erfarenhet av analys och design, objektorienterad programmering, webb, databaser och grafiska gränssnitt. Specialkunskaper inom 'data mining', matematisk modellering, simulering och artificiell intelligens. Lång erfarenhet av undervisning, planering av kurser och utformning av kursmaterial, liksom av teknisk/vetenskaplig och medicinsk dokumentation på svenska och engelska. Praktiska erfarenheter från bl a jordbruk, maskiner, husbyggnad, VVS och tunga transporter. 

Längre och personligare

Min bakgrund

1970- och 1980-talen

Jag har en ganska brokig bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet. Efter gymnasiet arbetade jag under 70-talet bland annat som långtradarchaufför och VVS-säljare. 1980 började jag studera och 1988 tog jag min doktorsexamen i geologi. Under utbildningen studerade jag under längre perioder i USA (University of Oregon) och i Australien (Bureau of Mineral Resources). Efter examen jobbade jag 1989 på Naturhistoriska riksmuseet med att analysera flodpärlmusslor med hjälp av ett egenutvecklat bildanalyssystem (som senare köptes av IKU i Trondheim).

1990-talet

1989 fick jag ett forskarstipendium, ett s k "Extra Mural Research Award", av BP (British Petroleum) i form av en postdoc-tjänst vid Norges tekniska högskola i Trondheim, där jag stannade i tre år. Under större delen av 90-talet arbetade jag sedan som forskare och lektor vid Uppsala universitet. Forskningsarbetet var inriktat på nya, datorbaserade metoder för analys och presentation av biologiska, geologiska och geofysiska data. Bland annat ett program för 3D-simulering i realtid av sedimentavsättning, med hjälp av AI-tekniker (artificiell intelligens), fick stor spridning internationellt, inom både industri och akademi. Programmen skrevs i C/C++ och Java, eller i MATLAB-kod. Förutom uppdrag kopplade till min forskartjänst (handledare, redaktör, opponent, m fl) hade jag även flera konsultuppdrag åt internationella oljebolag (Shell, BP) under den här tiden. 

2000-talet

1999 hoppade jag av den akademiska banan och började arbeta som lärare och mentor inom IT och programmering, framför allt på Sun Microsystems, men även åt företag som Outokumpu, Ericsson, m fl. Jag undervisade även objektorienterad programmering på Uppsala universitet. De områden jag har störst kunskap och erfarenhet av, och vilka jag undervisat professionella programmerare i, är objektorienterad programmering, avancerad java-programmering, avancerad XML, analys och design (inkl UML och XP), databasintegration, distribuerad programmering, GUI (Swing, Java3D, webb-gränssnitt), webb-programmering (HTML5, CSS3, JSP, PHP, JQuery, m fl) och mobila applikationer. De senaste åren har jag arbetat som konsult med uppdrag av skiftande karaktär, från programmering och webb-utveckling till undervisning och teknisk/medicinsk dokumentation och översättning.

Ett typiskt webb-uppdrag kan innefatta kontakter med webb-hotell, kodning av webbsidor, installation av CMS (Content Management System) samt utbildning av webbadministratörer och -redaktörer. Ofta ingår även planering och produktion av innehållet.

Ett typiskt skribentuppdrag kan t ex bestå i att för ett läkemedelsföretags räkning skriva en sammanfattande rapport av föredragen i en vetenskaplig konferens, eller att hjälpa till med ramverk, referenser, mm till en vetenskaplig artikel.

Ett typiskt programmeringsuppdrag kan bestå i att implementera en sofistikerad, icke-linjär teknik för optimering eller klassificering, i avsikt att effektivisera en process (och därmed förbättra lönsamheten). Ofta utgör sökning i stora datamängder (s k "data mining") en del av arbetet.

Vad jag tycker om och är bra på

Programmering

Jag har gedigen yrkesutbildning och lång praktisk erfarenhet inom programmering, mjukvarusystem och data mining. En pragmatisk inställning till problemlösning och en öppenhet gentemot nya – och ibland okonventionella – metoder har gjort mig effektiv och flexibel. Att lösa komplicerade mjukvaruproblem ser jag som en utmaning. Min fascination för enkla, eleganta och nyskapande lösningar på komplicerade problem har gjort mig intresserad av bland annat AI-tekniker (artificiella neurala nätverk, fuzzy-logik och genetiska algoritmer). Till skillnad från konventionella matematiska och statistiska metoder (som sällan visar något man inte redan känner till) kan dessa metoder avslöja helt ny information, och även användas för effektiv processkontroll mm.

Jag har tack vare mitt arbete som lärare och utvecklare varit tvungen att hålla mig ajour med den snabba utvecklingen inom IT. Detta innebär att jag har en bra överblick över området och god kännedom om de nya tekniker och arbetsprocedurer som ständigt tillkommer. Mina år i olika forskningsprojekt och min tid inom IT-branschen har gjort att jag blivit bra på att snabbt sätta mig in i nya situationer och arbetsuppgifter. Jag lär mig snabbt nya saker, och jag lär mig dem tillräckligt bra för att undervisa andra.

På senare år har en del av mitt arbete kommit att inriktas på webb och tekniker för effektiv presentation av data på olika "devices" (telefoner, läsplattor), liksom även tekniker för enkel innehållshantering (CMS-system). Jag har ett gott öga för grafisk form och inser betydelsen av formgivning för effektiv förmedling av information.

Dokumentation

Jag har lätt för att uttrycka mig i tal och skrift, på både svenska och engelska. Jag har skrivit såväl vetenskapliga artiklar som tekniska instruktionsböcker, manualer och säljmaterial (GE, Ortivus, m fl), samt gett presentationer vid ett flertal konferenser och möten. För den serie artiklar som utgjorde min avhandling vann jag f ö pris. Jag har vidare fungerat som fackgranskare, opponent och biträdande redaktör för en internationell tidskrift (Mathematical Geology). Jag arbetar ofta med olika skribent- och översättningsuppdrag, framför allt inom det medicinska/farmakologiska området. Jag särskriver inte, och jag vet skillnaden på "var" och "vart".

Undervisning

Jag älskar att undervisa. Min långa erfarenhet av undervisning och mentorering har gjort mig bra på att förklara saker för andra på ett lättillgängligt sätt. Det har också gjort att jag vet hur viktigt det är att själv lyssna på och försöka förstå andra. Det faktum att jag har ett ganska brokigt arbetsliv bakom mig, i vilket jag träffat och arbetat med många olika människor, innebär att jag förstår andras situation och kan se problem ur andra människors synvinkel.

När jag undervisar använder jag ofta eget material – det är en stimulerande utmaning att utveckla kursmaterial för så skilda målgrupper som universitet och industri. Utveckling av kursmaterial är för övrigt något jag trivs mycket bra med.

Språk

Tack vare flera års vistelse utomlands och nära samarbete med engelsktalande kollegor har engelskan blivit ett naturligt andraspråk för mig. Det mesta jag läser är på engelska, både vad gäller fack- och skönlitteratur. Jag kan också hjälpligt ta mig igenom en text på tyska, eller till och med spanska om ämnet ligger inom mitt kompetensområde.

Övrigt

Jag har en bred naturvetenskaplig kompetens och ett genuint intresse för natur och teknik, vilket har gjort att jag håller mig väl informerad om nya rön inom dessa områden.

Jag föredrar att arbeta tillsammans med andra. Det betyder inte att jag inte kan arbeta självständigt – det kan jag naturligtvis – det är bara så mycket trevligare när man är flera (och man lär sig så mycket mer!). Jag har alltid haft mycket bra relationer med mina arbetskamrater. Jag är nog en ganska flexibel och social person.

Mina egenskaper

Jag är idérik och strukturerad, och har en välutvecklad analytisk förmåga. Min erfarenhet av konsultarbete har gjort att jag är väl förtrogen med tjänsteinriktat arbete, och som erfaren geolog har jag stor vana vid utrednings- och undersökningsverksamhet. Många och långa samarbeten med kunder inom ett par av de mest krävande branscherna (petroleum och IT) har gjort mig mycket disciplinerad vad gäller ordning, tidsplanering och produktkvalitet. Jag är nog ganska tuff mot mig själv och vill ogärna lämna ifrån mig något jag inte är nöjd med. I ärlighetens namn ska väl också sägas att jag ibland uppslukas lite väl mycket av det jag håller på med, speciellt om jag kan ana en lösning "bakom hörnet". Jag är mycket bra på att hålla deadlines.

Jag är en utpräglad pragmatiker och ser matematiska/statistiska metoder framför allt som värdefulla verktyg, men utan egentligt egenvärde. Jag undviker överarbetade och långsamma tekniker, användning av meningslös precision (för många decimaler) och statistiska slutledningar baserade på alltför enkla antaganden (allt är inte alltid normalfördelat).

 Övrigt

Jag bor med min familj i Ålandsdal, ca två mil väster om Uppsala, på en liten gård där vi bedriver småskalig ekologisk odling. Jag har jägarexamen men man kan knappast säga att jag är någon flitig jägare. Däremot blir det ofta promenader, eller på vintern skidturer, i skogen med hunden. Tillsammans med yngsta grabben spelar jag ibland badminton, och så fiskar vi en hel del. Jag har ABCDE-körkort (arbetade med tunga transporter på 70-talet) och sportdykarbevis (ett fritidsintresse jag alltför sällan får tillfälle att utöva). Jag har tre (ganska) vuxna söner. Min fru arbetar i Uppsala med medicinsk och farmakologisk dokumentation.

Långt och ganska formellt

Efternamn: Nordlund

Förnamn: Ulf Rune Hilding

Telefon: 0705 848201

E-post: ulf@jaze.se, ulf@herrboda.se, ulf@transgraf.se

Adress: Herrboda, 74020 Vänge

Födelseår: 1955

Kön: man

Civilstånd: gift, 3 barn

Medborgarskap: svenskt

Språk, flytande: svenska och engelska

Språk, elementär nivå: tyska och spanska

Utbildning

Akademisk utbildning

Naturvetenskaplig doktorsexamen i ämnet Historisk geologi och paleontologi, Uppsala Universitet, 1988. Avhandlingens titel: “Lower Ordovician Carbonate Sedimentology and Lithostratigraphy of Northern Öland, Sweden”. Avhandlingen behandlar framför allt sedimentologiska, stratigrafiska och matematiska metoder.

Ettårig utbildning i Data- och systemvetenskap.

Enstaka universitetskurser i pedagogik, systemanalys och programmering.

Yrkesutbildning

Ett flertal yrkeskurser inom petroleumgeologi, geofysik och geomatematik/-statistik. Programmeringskurser hos Sun Microsystem (nu Oracle) och Frobozz AB. Certifierad programmerare.

2001-05 Kurser, Sun Microsystems:

2001-03 Kurser, Frobozz AB:

2001 Certifierad Java-programmerare

2000 Data- och systemvetenskap 40 p., Uppsala Universitet.

1998 Sequence Stratigraphy and Exploration Geology, Universitat de les Illes Balears, Bilal U. Haq & Luis Pomar.

1995 Siliciclastic Sequence Stratigraphy, AAPG professional course, H.Posamentier & J.Allen.

1994 Pedagogik för universitetslärare I och II, Uppsala universitet

1994 Advanced topics for spatial data integration using GIS, IAMG Short Course, C.F.Chung & P.An.

1991 Seismic techniques for reservoir characterization, Jack Caldwell, Schlumberger.

1991 Introduction to geostatistics, Mohan Kelkar, Univ. of Tulsa.

1990 Reservoir evaluation by stochastic modelling, Henning Omre, Norwegian Computing Centre.

1989 Subsurface geological analysis of well logs, Malcolm Rider, Rider-French Consulting Ltd. (Intern kurs, British Petroleum.)

1975 Yrkesförarutbildning

Anställningar

2003- Egen företagare, konsultverksamhet inom webb, programmering, databaser, utbildning och utveckling av egen programvara. Exempel på projekt:
 • Teknisk dokumentation, kromatografiutrustning (copy, layout, översättning), GE Healthcare.
 • Ramverket till vetenskapliga artiklar om ögonkirurgi, Allergan. 
 • Webbsidor och webbapplikationer (inkluderande databas) för bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Byggnadsindustrins yrkesnämnd och Nationellt centrum för kvinnofrid.
 • Teknisk dokumentation för mjukvara för ambulans- och intensivvård software (copy, layout, översättning), Ortivus AB.
 • Webb-applikation för stresshantering, Arbetshälsoinstitutet.
 • Översättning till engelska av säljmaterial för träimpregnering, Järlåsa Färgindustri AB.
 • Utformning och undervisning av kurs i objektorienterad programmering, Uppsala Universitet.
 • Undervisning i programmering vid företag som Ericsson, Outokumpu, Intentia, and Volvo.
 • Utveckling av modelleringsprogramvara för oljeindustrin.
2001-2003 Lärare i yrkeskurser för IT-industrin. Ämnen omfattade bl a OO-programmering, GUI-programmering, databaser/DB-gränssnitt, nätverk och klient/server-applikationer. De flesta kurserna i Frobozz/Sun Microsystems regi. Exempel på kurser:
 • Java Programming Workshop (förberedande kurs för Java Programmer Certification)
 • Advanced Java Programming Workshop (förberedande kurs för Java Developer Certification)
 • Object Orientation and UML
 • Developing Mobile Applications
 • Object Oriented Applications and Analysis and Design
 • Mentor Supervised Java Programming Project
 • Java for Structured Programmers

1998-2001 Lektorstjänst vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet.

1998 Konsultarbete för Shell Int. Exploration & Production i Rijswijk, Holland. Anställd av Stratigraphic Research International, Trondheim, Norway.

1997 Konsultarbete för Shell Int. Exploration & Production,

1994-2001 NFR-finansierad personlig forskartjänst (“Särskild forskartjänst”) vid Uppsala universitet.

1992-1994 NFR-finansierad forskartjänst vid Uppsala universitet (NFR, projekt: “Quantitative Sequence Stratigraphy”).

1989-1992 Postdoc-tjänst vid Institute of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Trondheim, Norway. Finansierad genom British Petroleum's “Extra mural Research Award”. Project: “Quantitative Stratigraphy”.

1988-1989 Arbete med tidserieanalyser och programvaruutveckling vid Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. (Projekt: Flodpärlmusslan.)

1987, 1989 Utveckling och installation av bildanalyssystem vid Institutionen för historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet, IKU Trondheim (Robert Goll), Naturhistoriska Riksmuseet (Harry Mutvei) och Maringeologiska institutionen, Göteborgs universitet (Björn Malmgren).

1986–1988 Ansvarig för datorer och bildanalyssystem vid Institutionen för historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet.

1984–1988 Undervisning vid Institutionen för historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet. (Parallellt med forskarutbildning.)

1973-1981 Olika arbeten inom bygg och transport, bl a lagerchef och säljare vid VVS-företag samt flera år som lastbilschaufför.

Kompetensområden

Undervisning / pedagogiskt arbete – Mångårig erfarenhet av undervisning av akademiska och professionella kurser täckande ett brett spektrum av ämnen, från naturvetenskap och matematik till datorprogrammering. Egen utveckling av kurser och undervisningsmaterial.

Dokumentation och grafisk design – Framställning av manualer, snabbguider, kursmaterial, vetenskapliga artiklar, presentationer och interaktiv information. Framställning av tekniska ritningar, diagram och foto.

Utveckling av mjukvara, datamodellering och webb-utveckling med hjälp av C/C++, Java, MATLAB-skripts, SQL, PHP, UML, openGL, HTML, CSS, JavaScript m fl. Dynamisk 3D-modellering (simulering) av processer i realtid (C/C++, Java och Simulink). Design och implementering av grafiska användargränssnitt, både för "stand-alone"-applikationer (Swing, Java3D) och för webb (HTML5, CSS3, JavaScript). 

Statistik och matematik – Tillämpning av statistiska och multivariata metoder på vetenskapliga problem. Användning av "data mining"-metoder och metoder inom artificiell intelligens, såsom neurala nätverk, fuzzy-logik och genetiska algoritmer. Bildanalys, klassificering och tidserieanalys.

Publikationer

Artiklar

 • Nordlund, U., 1986: The cyanophytic alga Girvanella in the Lower Ordovician of Hälludden, northern Öland, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 108, 63-69.
 • Nordlund, U., 1988: Lower Ordovician carbonate sedimentology and lithostratigraphy of northern Öland, Sweden. Acta Universitatis Upsaliensis Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science 170, 10 pp.
 • Nordlund, U., 1988: A PASCAL program for correspondence analysis on personal computers. The Compass 66, 23-24.
 • Nordlund, U., 1989: Sedimentology and lithostratigraphy of a Lower Ordovician limestone sequence at Hälludden, Öland, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 111, 65-94.
 • Nordlund, U., 1989: Genesis of phosphatic hardgrounds in the Lower Ordovician of northern Öland, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 111, 261-272.
 • Nordlund, U., 1990: A simple PASCAL procedure for outline tracing in image analysis. In: Hanley, J.T. & Merriam, D.F. (eds.), Microcomputer Applications in Geology, vol. II, Pergamon Press, Oxford, 171-174.
 • Nordlund, U., 1993: Automatic construction of two- and three-dimensional chronostratigraphic sections from digitized seismic data. Computers & Geosciences, Vol. 19, No. 8, 1185-1205.
 • Nordlund, U., 1994: “Oljeletning med hjälp av havsnivåförändringar”. Submitted to Geologiskt Forum.
 • Nordlund, U. 1996: “Formalising geological knowledge - with an example of modelling stratigraphy using Fuzzy Logic", Journal of Sedimentary Research , v. 66, p. 689-698.
 • Nordlund, U. & Griffiths, C.M., 1993: An example of the practical use of chronosomes in quantitative stratigraphy. Geoinformatics, Vol. 4, (3), 313-325. (Presented at the 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 1992).
 • Bengtson, P. & Nordlund, U., 1987: The ammonite fauna and genesis of a Mid Cretaceous siliceous oolite from the Alagoas Basin, Brazil. Cretaceous Research 8, 305-333.
 • Griffiths, C.M. & Nordlund, U., 1993: Chronosomes and quantitative stratigraphy. Geoinformatics, Vol. 4, (3), 327-336. (Presented at the 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 1992).
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1996: “Application of artificial neural networks to chemostratigraphy”, Oceanography.
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1996: “Applications of neural networks to marine geological data”, Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology.
 • Nordlund, U., 1999: “FUZZIM – Replacing equations with common sense rules”, SEPM Special Publication 63.
 • Nordlund, U., 1999: “Fuzzim: Forward Stratigraphic Modelling Made Simple”, Computers & Geosciences, special issue.
 • Nordlund, U., Bornholdt, S. & WestPhal, H., 1999: “Inverse stratigraphic modelling using Genetic Algorithms“,SEPM Special Publication 63.
 • Schöne, R.B., Dunca, E., Mutvei, H. & Nordlund, U.  2004: "A  217-year  record  of summer air temperatures reconstructed from freshwater pearl mussels (M. margaritifera, Sweden). Quaternary Science Reviews 23, 1803-1816.

Rapporter, abstracts mm

 • Nordlund, Ulf, 1983: “Handledning i ljusmikroskopi”, Light-microscopy manual for inernal use at Department of Paleontology, Uppsala University, Uppsala.
 • Nordlund, U. & Silfversparre, M., 1994 (extended abstract, invited speaker): “Fuzzy Logic – a means for incorporating qualitative data in dynamic stratigraphic modelling”. Presented at the IAMG conference in Mt. Tremblant, Canada, Oct. 1994.
 • Nordlund, U. & Silfversparre, M., 1995 (abstract, invited speaker): “Modeling stratigraphy using common sense”, American Association of Petroleum Geologists International Conference, Frankrike.
 • Nordlund, U., 1996 (extended abstract): “Handling of qualitative data in sedimentology and stratigraphy”, GFF 118:3.
 • Nordlund, U. 1996 (abstract): “FUZZIM – replacing equations with common sense rules”, presented at the NES (Numerical Experiments in Stratigraphy) meeting, Kansas, USA.
 • Nordlund, U. 1997 (abstract, keynote presentation): “Modelling Stratigraphy using fuzzy logic”, presented at the Geological Soc. of Germany’s Annual Meeting in Jülich, Tyskland.
 • Nordlund, U. & Griffiths, C.M., 1989 — 91 (reports): Quarterly and annual reports for internal distribution at British Petroleum Research Centre, Sunbury, UK , British Petroleum Norway, Stavanger, and British Petroleum Expl., Houston, USA. Ca 500 pp.
 • Malmgren, B., Ekman, G., Berggren, W.A. & Nordlund, U., 1988 (abstract): “Evolutionary change in supplementary aperture in the late Neogene Sphaeroidinella dehiscens Lineage (planctonic foraminifera)”. Presented at the European Union of Geoscience 5th Biennial Meeting, Strasbourg, Frankrike.
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1995 (abstract): “Application of artificial neural networks to paleooceanographic data”, presented at the Europ.Union of Geosci. Meeting, Frankrike.
 • Malmgren, B.A. & Nordlund, U., 1996 (abstract): “Application of artificial neural networks to stratigraphic correlation”, presented at the North American Paleontological Convention (NAPC-96)”, Washington DC, USA.
 • Nordlund, U., 1997 (report): A fuzzy 2D gravity flow algorithm. Final report for internal use at Shell International Exploration and Production, Rijswijk, Holland. 40 pp.
 • Nordlund, U., & Hern, C., 1998 (report): Application of Fuzzy Logic to Forward Modelling of Aeolian Systems. Final report for internal use at Shell International Exploration and Production, Rijswijk, Holland. 60 pp.
 • Nordlund, U., & Hern, C., 1999 (abstract): “Examples of 3D stratigraphic models produced using fuzzy systems”, presented at the IAMG Conference, Trondheim, Norge, Aug. 1999.
 • Nordlund, U., Dunca, E., Sorelius, J.& Mutvei, H. 1999 (abstract): "Climatic variations recorded in the shell of the freshwater pear mussel Margaritifera margaritifera (L.)." Presented at 65th annual meeting of American Malacological Society, New York, USA.
 • Hern, C., Nordlund, U., van der Zwan, K. & Schaaf, K., 1999 (abstract): "Forward stratigraphic prediction of aeolian reservoirs", presented at the Groningen Conference, Groningen, Holland.